MENU

TL(台羅)版「台湾語カルタ」音声コーナー
TL(台羅)版「台灣達ê台語牌仔」聲音下載/放送區

TL(台羅)版「台湾語カルタ」音声コーナー
TL(台羅)版「台灣達ê台語牌仔」聲音下載/放送區

RAMDOM PLAY
隨機放送

   
0 /
PLAYED LIST
-- Let's start! --

  AUDIO LIST
  聲音檔案清單

  01
  Pe̍h-līng-si teh peh pî-pê
  白翎鷥teh擘枇杷
  02
  Phòng-tshí kā phang phah-pho̍k-á
  膨鼠共蜂拍撲仔
  03
  Bé-á bāng-tio̍h bí-thai-ba̍k
  馬仔夢著米篩目
  04
  Muâ-hî mê-sî mauh muâ-tsî
  鰻魚暝時mauh麻糍
  05
  Ti-á tú-tio̍h tuā tē-tshí
  豬仔拄著大地鼠
  06
  Thòo-á thàu-tsá tio̍h thì-thâu
  兔仔透早著剃頭
  07
  Niau-á nî-bué niá nāi-tsi
  貓仔年尾領荔枝
  08
  Lîng láng līng-līng ê lāi-khòo
  龍攏冗冗ê內褲
  09
  Kâu-á kā kim-kue kiânn--kuè
  猴仔咬金瓜行過
  10
  Khiā-gô khuànn khí-kho khùn--khì
  徛鵝看齒科睏--去
  11
  Gue̍h-niû tsin gâu giap gû-bah
  月娘真gâu鋏牛肉
  12
  N̂g-gû ngueh tāu tsin ngē-táu
  黃牛挾豆真硬篤
  13
  Tsiáu-á tsá-tǹg tsú tsuí-kiáu
  鳥仔早頓煮水餃
  14
  Tshì-ti tshiat-tshài tsin tshìn-tshái
  刺豬切菜真凊彩
  15
  Jiû-hî jua̍h--tio̍h lâi ji̍p-īnn
  鰇魚熱著來入院
  16
  Sai ê sió-suat siōng sim-sik
  獅ê小說上心適
  17
  Hái-káu hioh-khùn hang huan-be̍h
  海狗歇睏烘番麥
  18
  Ah-á àn-nāi âng-tsîm-á
  鴨仔案內紅蟳仔
  19
  É-á-kâu e-kué kài-gâu
  矮仔猴挨粿kài gâu
  20
  Ing-ko iōng-sim io inn-á
  鸚哥用心育嬰仔
  21
  Ò-giô o-ló ô-á-tsian
  薁蕘呵咾蚵仔煎
  22
  Oo-káu oo-pe̍h óo ōo-á
  烏狗烏白挖芋仔
  23
  Un-á-hî ùn tī un-tsuânn
  鰮仔魚慍tī溫泉
  24
  M̄-bat tsò hm̂-lâng-pô-á
  毋捌做媒人婆仔
  25
  Thng-mī lāi-té nn̄g-lia̍p nn̄g
  湯麵內底兩粒卵
  26
  Iûnn-á khuànn iánn-phìnn tshiùnn-kua
  羊仔看影片唱歌
  27
  Hîm-á tiām-tiām tsia̍h tiám-sim
  熊仔tiām-tiām食點心
  28
  Sian-jîn ê bīn-kin tsin khin
  仙人ê面巾真輕
  29
  Lâng-lâng lóng ài nǹg pōng-khang
  人人攏愛軁磅空
  30
  A̍p-á lāi tsa̍p-ki giap-á
  盒仔內十枝鋏仔
  31
  La̍t-tsí it-ti̍t tshit phiat-á
  栗子一直拭撇仔
  32
  Lo̍k-á teh tsiok-hok lo̍k-tô
  鹿仔teh祝福駱駝
  33
  Tsioh-hóo tsia̍h-pá ē phah-eh
  石虎食飽會拍呃
  Page Top